Friday, 30 March 2012


 Struktur Kaunseling Kerjaya
  • Mengenal pasti matlamat/masalah yang dikemukakan
  •  Mendengar buah fikiran danperasaan klien
  • Menerangkan hubungan dantanggungjawab kaunselor – klien

No comments:

Post a Comment